TOPKAPI HOTEL

 

Enerji Verimliliği Politikası

 

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 

Hem doğayakarşısorumluluklarımız hem de yasalyükümlülüklerimiziyerinegetirmeküzereulusalveuluslararasıstandartları, yasavedüzenlemeleritakipeder, enerjikullanımınıazaltmave/veyaenerjitüketimperformansımızınsürekliiyileştirilmesinisağlayacakçalışmalarıgönüllüolarakyürütür, çalışmalarımızınsonuçlarınıtakipederiz.

 

Hedeflerkoyar, çalışanlarımızın da katılımınısağlamakamacıylaeğitimprogramlarımızdaenerjiverimliliğineyerveririz.

 

Tümpaydaşlarımızlaenerjiyönetimikonusundaortakamaçlarvesonuçlaryaratmaküzereişbirliğiyapmayıönemseriz. Bu konulardamisafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimizvetümişortaklarımızilebirliktetopyekûnbirfarkındalıkvebilinçseviyesineulaşılmasıadınaetkileşimimizisürdürmeyeçalışırız.

 

Enerjiverimliuygunürün, ekipman, teçhizatveteknolojialternatifleriniaraştırıpbulmaya, satın almayavekullanmayaçalışırız.

 

EnerjiYönetimSistemimizidokümanteetmeyi, tümdepartmanlarımızayaymayı, gerektiğindegüncellemeyi, gözdengeçirmeyivesürekliolarakiyileştirmeyihedefleriz.

 

Enerjiriskleriniveyaenerjikısıtıgibidoğabilecekacildurumlarıdeğerlendirir, alınabilecekönlemleriplanlarız.

 

SUPHİ AŞICIOĞLU